KLAUZULA INFORMACYJNA – ELEKTRONICZNY FORMULARZ KONTAKTOWY

Z uwagi na art. 13 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 ą kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych ą osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy ł 95/46/WE, dalej jako: Rozporz dzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, e: ą ż
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QRS Nieruchomo ci Magdalena ś Uszycka z siedzib w Katowicach 40-103, przy ulicy Sportowej 30C/37 (dalej jako: ą Administrator);
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b d w celu odpowiedzi na zapytanie z formularza ę ą kontaktowego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz dzenia 2016/679 (osoba, której dane ą dotycz wyrazi a zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych); ą ł ę
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog by organy lub podmioty, dzia aj ce w ą ć ł ą oparciu o powszechnie obowi zuj ce przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mog ą ą ą zosta powierzone podmiotom wspieraj cym bie c dzia alno Administratora, z którymi ć ą żą ą ł ść Administrator zawar umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 ł Rozporz dzenia 2016/679; ą
4) okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych b dzie nie d u szy ni ę ł ż ż do up ywu terminu ł przedawnienia roszcze oraz do up ywu terminów przechowywania dokumentacji na ń ł potrzeby rozlicze podatkowych, ksi gowych, ubezpiecze . ń ę ń
5) posiada Pani/Pan:
− prawo dost pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz cych, zgodnie z art. 15 ę ą Rozporz dzenia 2016/679, ą
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporz dzenia 2016/679, ą
− prawo dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żą zgodnie art. 18 Rozporz dzenie 2016/679, jednak e z zastrze eniem przypadków, ą ż ż o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporz dzenia 2016/679, ą
− prawo do usuni cia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporz dzenia 2016/679, w ę ą zakresie danych na które wyrazi a/wyrazi Pani/Pan zgod , ł ł ę
− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz du Ochrony Danych ę Osobowych, je eli uzna Pani/Pan, e dane przetwarzane s w sposób niezgodny z ż ż ą obowi zuj cym prawem; ą ą
− prawo do cofni cia zgody w dowolnym momencie bez wp ywu na zgodno z prawem ę ł ść przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni ciem w ę odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Pani /Pana ą zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a;
6) jednocze nie nie przys uguje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych ś ł osobowych, z uwagi na fakt, e podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych ż ą ą osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz dzenia 2016/679, w ą zakresie przetwarzania danych obj tego zgod , a tak e prawo do przenoszenia danych w ę ą ż zakresie przetwarzania danych obj tego zgod , z uwagi na fakt, i dane nie b d przetwarzane w sposób ę ą ż ę ą zautomatyzowany;
7) podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest dobrowolne w zakresie informacji ą zbieranych na podstawie zgody;
8) Pani/Pana dane osobowe nie b d wykorzystane do podejmowania decyzji, które opieraj ę ą ą si wy cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. ę łą